Dr. Csürke József, Ph.D. – fejlesztő-tanácsadó, akkreditált szupervízor

Szakmai tevékenységek:

 • egyéni pszichoszociális-, mentálhigiénés-, életvezetési tanácsadás, segítő beszélgetés (conselling);
 • egyéni-, vezetői-, csoportos- és team szupervíziós folyamatok vezetése, továbbá team-támogató munkaformák, mint esetkonferencia- és esetmegbeszélő moderálása;
 • egyetemi oktatás tanácsadó szakpszichológus (ELTE PPK) és szupervízor (ELTE TáTK) szakirányú  továbbképzésekben.

 

Tanulmányok, végzettségek

életpálya-facilitátor (GCDF tréner) – Tanúsítvány száma: GCDF00004-HU
The Center for Credentialing & Education (Budapest, IKSZE) 2013 – 2014  

hipnoterapeuta – Tanúsítvány száma: MHE/2015/H01
Magyar Hipnózis Egyesület (Budapest) 2007 – 2010, záróvizsga: 2015
Pécsi képzési csoport, Kiképzők: Dr. Gáti Ágnes, PhD., ECP egyetemi docens, kiképző pszichoterapeuta és Dr. Vas József Pál ECP osztályvezető főorvos, kiképző pszichoterapeuta

akkreditált szupervízor – Tanúsítvány száma: 22/2006
Szociális Szakmai Szövetség (3SZ) – Budapest

pszichológiatudományi Ph.D – Oklevél száma: 47/2006/PTE
Kutatási terület: Krizeológia. Szuicidológia. Mentálhigiéné.
A disszertáció címe: A lótuszevő eszmélése. A lélektani krízis promóciós aspektusa. Témavezető: Prof. Dr. Kézdi Balázs egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Doktori Program, Személyiséglélektan Alprogram – Pécs 1998 – 2006

szociális munka – szociálpolitika – szociológia szakos tanulmányok, szociálpolitikus egyetemi diploma – Oklevél száma: PT A 004800 276/98
Janus Pannonius Tudományegyetem – Pécs 1992 – 1998

 

Szakmai tapasztalat

2012. szeptemberétől – ügyvezető (segítő beszélgetés, pszichoszociális tanácsadás, szupervízió, vezetői tanácsadás, szervezetfejlesztés, tréning, oktatás, kutatás, szakértői tevékenység) METANOIA CONSULTING Fejlesztő- és Konzultációs Kft. – Pécs

2009 – 2012 tanszékvezető – Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék – Pécs

2006 – 2010 mentálhigiénés konzultáns – Kaukusz BT. Mentálhygiéniai Tanácsadó és Konzultáció (vezető: Prof. Dr. Kézdi Balázs) – Pécs

2006 – 2012 egyetemi adjunktus – Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék – Pécs

2002 – 2009 tanszékvezető – helyettes, programvezető (levelező tagozatok) Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociológiai és Szociális Tudományok Intézete Szociális Munka Tanszék – Pécs

2001 → egyéni vállalkozó – tanácsadás, szupervízió, coaching, szervezetfejlesztés, tréning, klinikai szociális munka magángyakorlat, oktatás, kutatás, szakértői tevékenység – Cserkút

1998 – 2006 egyetemi tanársegéd – Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék- Pécs

1997 – 1998 demonstrátor – Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szociológiai és Szociálpolitikai Tanszék – Pécs

1995 – 2000 mentálhigiénés konzultáns – Baranya Megyei Kórház – Krízisambulancia – Pécs

1997 – szociális csoportmunka – mentálhigiénés, egészség- és készségfejlesztő csoportfoglalkozások vezetése, az Alapítvány titkára, Élettér Alapítvány Pécs – Cserkút

 

Legfontosabb szakmai tevékenységek- és kutatási területek

 • Tanácsadás (konzultáció, counselling, segítő beszélgetés), életpálya-tanácsadás;
 • Team támogató formák: szupervízió, vezetői tanácsadás, esetmegbeszélés, esetkonferencia, szervezetfejlesztés, kiégés megelőzését támogató tréning, segítői hivatásgondozást támogató foglalkozások;
 • Oktatás, kutatás, szakértői tevékenység a segítői hivatástámogatás/szupervízió, a lélektani krízis promóciós aspektusa (krizeológia), öngyilkosság-megelőzés (szuicidológia); mentálhigiéné és egészségfejlesztés témaköreiben, szakvizsga- és záróvizsga-elnöki tevékenységek, valamint szociális szolgáltatások területén végzett kutatások és szakmai ill. oktatási programok fejlesztése.

Graduális és posztgraduális képzésben oktatott tárgyak 1998 és 2012 között, a PTE BTK-n:

▪ Egyéni esetkezelés, ▪ Közösségi szociális munka, ▪ A szociális szakember egyéni és szakmai fejlődése, ▪ Esetfeldolgozó szeminárium, ▪ Szakterepi szeminárium, ▪ Szupervízió ▪ Önkéntes szociális munka, ▪ A szociális munka etikai kérdései, ▪ Integratív terepgyakorlat-előkészítő szeminárium; ▪ Kutatásmódszertan (Alapozó kurzus, Kvalitatív tartalomelemzés), ▪ A szociális munka értékei, ▪ A szociális munka elméletei, ▪ A krizeológia egzisztencialista filozófiai és pszichoterápiás összefüggései ▪ Fejlődés- és személyiséglélektani alapismeretek ▪ Mentálhigiéné ▪ Bevezetés a szociális munkába

Doktori (Ph.D.) képzésben oktatott kurzusok a PTE BTK Pszichológia Doktori Iskola Személyiséglélektan Alprogramjában 2006 és 2012 között:

A krizeológia egzisztenciális pszichoterápiás vonatkozásai ▪ Az öngyilkosság beszédmódjai

További oktatási tevékenységek:

 • A szupervízió a segítő beavatkozások rendszerében. Lélektani alapok, A vezetés kérdése a szociális munka szupervíziójában II. (Vezetők és intézményi együttműködések), Saját élményű szupervízió és a Kontrollszupervízió c. kurzusok oktatása – az ELTE TáTK szupervízor képzés oktatója
 • Kríziselméletek, krízistanácsadás, valamint a Krízisintervenciós eljárások c. kurzusok oktatása – az ELTE PPK tanácsadó szakpszichológus képzés oktatója
 • Pszichoterápiás Propedeutikai képzés óraadója – PTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Logoterápiás és egzisztenciaanalitikus tanácsadás képzés oktatója – Logoterápia és Egzisztenciaanalízis Nemzetközi Tudományos Egyesület és a Logoterápia Alapítvány
 • A krízis egzisztenciális dinamikája – Apor Vilmos Katolikus Főiskola – Logoterápiai tanácsadás és személyiségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak
 • Tereptanárképzés – a Pécsi Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola és a Kisgyermekek Szociális Intézménye – Pécs szervezésében

Kutatási programokban való részvétel

 • OTKA T-037.245 A rupturák, a mismath-ek és a mikrodiszszinkronizmusok és ezek befolyásolásának szerepe a szenvedélybetegek reintegrálásában és a reintegráló szertartásokban. Témavezető: Dr. Habil. Kelemen Gábor (2002-2005)
 • OTKA T-029.194 Az interperszonális távolságszabályozás szimbolikus formái (diskurzus analízis). Témavezető: Prof. Dr. Kézdi Balázs (1999 -2002)
 • 2002: „Konstrukciók az addikciókról” c. kutatás résztvevője (a GYISM támogatásával)
 • OTKA K 68619 sz. Pszichoszociális változás és az átalakulás retorikája a 12-lépéses mozgalmakban. Témavezető: Dr. Habil. Kelemen Gábor (2008-2012)
 • Magyarmecskei falukutató tábor szervezése és vezetése szociális munka szakos hallgatók részére. (2001)
 • Közreműködés országos vizsgálat megvalósításában a gyermekszegénység témakörében (2009. sásdi kistérség).

Szakmai-, szakértői- és tudományszervezési tevékenységek

–          Tudományos-szakmai rendezvények (konferenciák, szakmai fórumok, továbbképzések, műhelyek, workshopok) szervezése, koordinációja, moderálása. A legjelentősebb rendezvények az utóbbi öt esztendőben:

 • A társadalomismeret és a szociális képzési ág mesterszakjainak konferenciája (2005) – együttműködésben az ISZ-szel.
 • A gyermekszegénység problémaköre a szociálpolitika és a szociális munka cselekvési térképén (2007)
 • Paradigmák a szuicidológiában I. (2007)
 • A szociális munka jövője. Regionális konferencia. (2008) Együttműködésben az Esztergár Lajos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal.
 • Egészségtanulás és rehabilitáció. EKF 2010 előprogram. A Magyar Speciális Művészeti Egyesülettel közösen szervezett nemzetközi konferencia. (2008)
 • Paradigmák a szuicidológiában II. (2009)
 • Egyenlő esélyek = Erős Magyarország. Egyenlőség a munkában és a családban nőknek és férfiaknak c.  regionális szakmai tanácskozás. (Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség Közhasznú Egyesület együttműködésben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztályával, valamint a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékével és az Élettér Alapítvánnyal. ) (2011. május 25.)

–          Közreműködés a szociális munka egyetemi szak (hagyományos osztatlan képzés) akkreditációs munkáinak előkészítésében és a szakindítás megvalósításáért felelős személy. (2002)

–          A Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete (Iskolaszövetség) keretein belül részvétel a szociális munka alapszak szaklétesítési munkálataiban. (2003-2004)

–          A PTE három Kara – az ETK, IGYFK és BTK – által benyújtott szociális munka BA szakindítási munkálatainak koordinációja. (2005)

–          Az ELTE, a DTE és a PTE együttműködésében benyújtott szociális munka és szociálpolitika mesterszakok szaklétesítési munkálatainak előkészítése, koordinációja. (2006)

–          A szociális munka alapszak, a szociális munka MA, az egészségügyi szociális munka MA képzések szakindítási munkálatainak Tanszéki felelőse. (2007)

–          Közreműködés a szociálpolitika MA szakindítási munkálataiban. (2007)

–          Interprofesszionális esetkonferencia vezetése (Pécsett, 2006 októberétől 2008 januárjáig)

–          Szociális Szakemberek Kávéházának szervezője és moderátora (Pécsett, 2007. januárjától)

–          A PTE BTK IX. sz. választókörzet Kari Tanács tagja három esztendőn át, 2007-2009 között.

–          A mesterszakra jelentkező, részismereti jogviszonyú hallgatók részére eljárásrendszer kidolgozása a hiányzó előzetes ismeretek megszerzésére.

–          Részvétel tanszékvezetői és docensi pályázatok véleményezésében.

–          A PTE BTK Fegyelmi Bizottságának elnöki feladatainak ellátása 2010 és 2012 között.

–          Záróvizsga bizottsági elnök és tag PTE ETK (Pécs), PTE BTK (Pécs), SE MI (Budapest)
–          Lektori tevékenység az Addiktológia c. szakfolyóiratban.
–          Szerkesztőségi tagság és rovatvezetés a Szociális Szemle c. szakfolyóiratban.

 • Szakvizsgaelnöki feladatok ellátása (alapvizsga, pszichiátriai betegek ill. a hajléktalanok szociális ellátása szakterületeken – Wesley János Főiskola – Budapest, Szegedi Tudományegyetem ETSZK – Szeged).

 

Szupervíziós folyamatok és esetmegbeszélő csoportok, szervezetfejlesztő tréningek vezetése szociális, egészségügyi és oktatási szolgáltatásokat nyújtó szakmai szervezeteknél:

 

1998-2001. között tan- és társszupervízori tevékenységek Dr. Keresű Károly pszichológus, dipl. szupervízor munkatársaként, 2003. szeptemberétől Dr. Kelemen Gábor pszichiáter, dipl. szupervízor, kiképző család- és pszichoterapeuta munkatársaként.

2001-2003 Istenkúti Közösségért Egyesület – „Retextil” programja menedzsmentjének team-szupervíziója. (24 hónapon át)

 1. szeptember és 2006. február között Szigetvár Város Önkormányzatának Dr. Raksányi Gellért Integrált Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata családgondozóinak státuszhomogén team-szupervíziója.
 2. szeptemberétől 2006. decemberéig Igazságügyi Minisztérium – Baranya Megyei Pártfogói Felügyelői Szolgálat pártfogóinak szupervíziója.
 3. januárjától 2007. decemberéig Igazságügyi Minisztérium – Baranya Megyei Pártfogói Felügyelői Szolgálat pártfogói részére esetmegbeszélő csoport vezetése, havi rendszerességgel, alkalmanként 4 órában.
 4. január és 2006. február között a szigetvári Dr. Raksányi Gellért Integrált Szociális Intézmény Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatainál tevékenykedő családgondozók csoportos és egyéni szupervíziója.

2007 – 2011 között a pécsi Integrált Nappali Szociális Intézmény három munkacsoportjának, így a Közösségi Pszichiátriai Ellátás, a Mozgáskorlátozottak Klubja és a Támogató Szolgálat munkatársainak team- és csoport-szupervíziója.

2006-2008 Interprofesszionális esetkonferenciák megvalósítása Pécsett, a HEFOP 2.2.1-P-2004-11-001864.0 „Dolgozzunk együtt” projekt keretében.

 1. INSZI – Pécs – szervezetfejlesztő szupervízió és coaching közép- és felsővezetők részére.
 2. augusztus Boróka Otthon – Helesfa: középvezetői szupervíziós tréning és coaching.

2010-2012 Boróka Otthon  – Helesfa és Rigópuszta: csoportos szupervízió ápolók részre.

2010 – 2014 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécs Jelenlét Program munkacsoportjának team-szupervíziója.

2011 ÉFESZI Pécs Támogató Szolgálat munkatársainak team-szupervíziója.

2011-tól napjainkig Leo Amici Alapítvány 2002 terápiás munkatársainak team-szupervíziója.

2011  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Marcali munkacsoportjának team-szupervíziója.

2011 – 2015: Ifjúságért Egyesület, Pécs, Családok Átmeneti Otthona munkatársainak egyéni és team-szupervíziója.

2012 – 2013 Sásdi Kistérségi Társulás Gyermekesély programja munkatársainak szupervíziója.

2012 és 2015 Bázis Addiktológiai Szolgálat, Pécs, team-szupervízió.

2012 nyár – ősz Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ – Marcali, team-szupervízió és vezetői coaching.

2013 januárjától Mérföldkő Egyesület Drogrehabilitációs Intézet – Kovácsszénája – munkatársainak team-szupervíziója.

 1. Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola tanárainak csoportos szupervízió.

2013 – 2014 Sellyei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat team-szupervíziója.

2013 májusától – 2014 augusztusáig szupervíziós folyamat vezetése a Sásdi Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. közösségi pszichiátriai szolgáltatásában dolgozó munkatársak részére.

2014 augusztusától Magyar Máltai Szeretetszolgálat pécsi DDOP projektjeinek team-szupervíziója.

2015 team szupervízió – Barcsi Családsegítő Szolgálat.

2015-2016 szervezetfejlesztési program, vezetői tanácsadás és csoportos szupervízió – Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete, Kaposvár

2016 vezetői szupervízió – Szent Mór Iskolaközpont.

2016 Integrált Nappali Szociális Intézmény közösségi és nappali pszichiátriai szolgáltatásokban tevékenykedő szakemberek szupervíziója valamint vezetői tanácsadás.

2016 Kisgyermekek Szociális Intézménye – Pécs – vezetői szupervízió

2016 Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ – egyéni és csoportos szupervízió.

2016 Közösségért Alapítvány közösségi pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátását nyújtó munkacsoportjainak team-szupervíziója valamint egyéni és vezetői tanácsadás Siófok, Szigetvár.

2017 Hetednapi Adventista Egyház szenvedélybeteg ellátása – vezetői szupervízió

2017 Pécsi Egyházmegye – papi fakultatív képzésének megvalósítása a hivatásgondozás témakörében.

2017 Magyar Máltai Szeretetszolgálat teleprehabilitációs programjának (Pécs, Tamási) szupervíziója.

2017 Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ – Iskolai szociális munka modellprogram team – szupervíziója

2016 – Közösségért Alapítvány közösségi pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátását nyújtó munkacsoportjainak team-szupervíziója valamint egyéni és vezetői tanácsadás Siófok, Szigetvár, Pécs

2017 Hetednapi Adventista Egyház szenvedélybeteg ellátása – vezetői szupervízió

2017 -2019 Pécsi Egyházmegye – papi fakultatív képzésének megvalósítása a hivatásgondozás témakörében.

2019 – 2021 Pécsi Egyházmegye – papi hivatásgondozást támogató csoportok vezetése

2017 – 2021 Magyar Máltai Szeretetszolgálat teleprehabilitációs programjának (Pécs, Tamási, Mágocs) szupervíziója.

2017 – 2019 Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ – Iskolai szociális munka modellprogram team – szupervíziója

2018 – SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja SZEGED – csoportos és egyéni szupervízió

2018 – 2023 TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00003 sz. „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Siklós-Váralja szegregátum társadalmi, gazdasági integrációja érdekében” – team-szupervízió

2019 – 2020 Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány – csoportos és team szupervízió

2019 – 2020 Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat – team szupervízió

2019 – 2022 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet – „Biztos Pont-segítő központ” – családok átmeneti otthona – team szupervízió

2020 – 2021 Magyar Máltai Szeretetszolgálat PAKTUM programjának esetmegbeszélő csoportja

2022- team szupervízió a Nurse Háziápolási szolgálat menedzsmentje részére

2023 – csoportos szupervízió a II. kerületi Család-és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítői számára

 

Nyelvtudás:

 • Finn nyelvből középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga
 • Angol nyelvből alapfokú „C” típusú állami és szaknyelvi Ph.D. nyelvvizsga

Nemzetközi kapcsolatok és tanulmányutak:

 • 2004 – Erasmus vendéghallgató fogadása és tutorálása (Finnország, Laurea University)
 • 2005 – közreműködés Tomy Gömöry (USA, Florida State University) Fulbright vendégprofesszor fogadásában és oktatási munkájának megvalósításában.
 • 2006 – Florida State University – Tallahassee (10 napos tanulmányút).
 • 2009 – közreműködés Joan Borst (USA, Grand Valley State University) Fulbright vendégprofesszor fogadásában és oktatási munkájának megvalósításában.
 • 2011 – Grand Valley State University, Grand Rapids, USA (tanulmányút)

 

Ph.D. bírálat és bizottságban való részvétel: 

 • Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, Mentális Egészségtudományok – Klinikai Pszichológia Program.
 • PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola.

 

Országos Tudományos Diákköri tevékenységek támogatása:

 • Endre Szilvia „Az interprofesszionális együttműködés lehetőségei a gyermekvédelemben” c. dolgozatának konzultációja Dr. Kelemen Gábor közreműködésével. A dolgozat külön díjat kapott a XXVIII. Konferencián, a Társadalomtudományi szekcióban (2007. április 13-án).
 • Mucsi Georgina: A szociális munka helye és szerepe a hospice-palliatív ellátásban c. dolgozatának konzultációja Dr. Kelemen Gábor közreműködésével.
 • Szegedi Zoltán: Szegénység a sajtóban c. dolgozat témavezetése (KTDK, 2012)
 • Simon Balázs: A szupervízió és a szervezeti kultúra összefüggései az intézményi bizalom keresztmetszetében c. dolgozat témavezetése. (KTDK, 2012, első helyezés)
 • Tóth Krisztina A reménység csillaga, avagy a hajléktalan és segítő közötti kapcsolat vallási és spirituális aspektusa c. dolgozat témavezetése. (KTDK, 2012, harmadik helyezés) /Az OTDK elnöke témavezetői tevékenységemért elismerő oklevelet adományozott./

 

Szakmai közéleti viszony, díjak és társadalmi megbízatások:

TÁMASZ Alapítvány – kuratóriumi tag

Támogatási Közalapítvány – kuratóriumi tag (2008-2012)

Élettér Alapítvány – alapító tag, az alapítvány titkára (1997 és 2015 között) majd elnöke (2015-től)

Családsegítők Országos Szövetsége – tag

S.O.S. Öngyilkosság Megelőzéséért Alapítvány – kuratóriumi tag (2006-2012 között)

MTA köztestületi és MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság Szociológiai Munkabizottsága – tagság

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Mecsek Mentőcsoport Krízisintervenciós Team tagja (2011-től)

Logoterápia és Egzisztenciaanalízis Nemzetközi Tudományos Egyesület (LENTE) – tiszteletbeli tag

Magyar Szupervízorok és Szupervízor-Coachok Társasága – tagság

Magyar Pszichológiai Társaság – Tanácsadás Szekció – tag

Nyírő Gyula díj (2015) a Mindennapi kríziseink kötetért a Magyar Pszichiátriai Társaság részéről (Az elmúlt naptári évben (2015) külföldön vagy itthon megjelent legjobb kézikönyv, monográfia szerzőjének vagy szerkesztőjének.)